Návštěvní řád

Vstup na MKLV FEST je podmíněn zakoupením vstupenky, kterou při příchodu vyměníte u vstupu za identifikační pásek. Tento pásek je povinno nosit po celou dobu účasti na festivalu a to v neporušeném stavu. Pásek je nepřenosný.
MKLV FEST mohou navštívit osoby ve věku nad 18 let. Osoby mladší 18 let, které zároveň dosáhly 16 let věku, mají povolen vstup pouze s doprovodem osoby starší 18 let. Osoby mladší 16 let mají povolen vstup pouze s doprovodem svých zákonných zástupců. Za nezletilé účastníky festivalu odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými návštěvníky dohled.

Účastníkům MKLV FEST je zakázáno

·       Vnášet vlastní nápoje a jídlo jakéhokoliv množství a druhu. V areálu je dostatek stánků s občerstvením.

·       Vnášet a užívat toxické, omamné, návykové a psychotropní látky, zakázané legislativou ČR.

·       Vnášet kufry, velké tašky a batohy, deštníky.

·       Vnášet skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, filmové kamery, zbraně (střelné, plynové, bodné a sečné zbraně, nože), nebezpečné předměty, pyrotechnické předměty, výbušné a vznětlivé látky.

·       Vstupovat se psy a jinými zvířaty s výjimkou asistenčních psů osob zrakově postižených.

·       Rozdávat či umisťovat v areálu jakékoliv reklamní a propagační materiály, či provozovat jiné marketingové aktivity bez povolení organizátora.

·       Fotografování a pořizování zvukových a obrazových záznamů profesionální a poloprofesionální technikou v průběhu festivalu (*)

·       Lézt či přelézat na stavby a zařízení v prostoru akce, zejména fasády, ploty, zdi, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, sloupy jakéhokoliv druhu, střechy a jiné konstrukce.

·       Vhazovat cizí předměty či tekutiny na produkční plochu nebo na návštěvníky festivalu.

·       Volně odkládat skleněné nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost ostatních.

·       Vjíždět do areálu festivalu v autech, na motocyklech, kolech, kolečkových bruslích, skatech, koloběžkách, zvířatech atp.

Security služba má právo vyvést z festivalového areálu bez náhrady osoby, které jsou silně podnapilé, agresivní, vyvolávají konflikty, vyměšují mimo určená místa, jiným výrazným způsobem budí veřejné pohoršení, nerespektují konec provozní doby areálu a pokyny pořadatele či agentury v případě výjimečných událostí, nebo hrubým způsobem porušují další zákazy a omezení platná ve festivalovém areálu.

Pořadatel je oprávněn dodatečně stanovit další omezující podmínky a povinnosti pro vstup na akci (do areálu festivalu) v návaznosti na aktuální legislativní a hygienické předpisy platné v termínu konání akce. Jejich nerespektování ze strany návštěvníka (zákazníka) může být důvodem k odepření vstupu na akci (do areálu festivalu). Na vrácení vstupného není v takovém případě nárok.

(*)  Je povoleno fotografovat profesionálními fotoaparáty pouze předem akreditovaným fotografům. Účastníci si mohou vnést pouze neprofesionální automatické fotoaparáty - kompakty, které nemohou být používány s externím bleskem. Základním rozlišovacím znakem je velikost objektivu - kompakt x zrcadlovka s velkým vyčnívajícím objektivem.


Účastníkům MKLV FEST jsou povinni


Dodržovat Řád festivalu, řídit se pokyny organizátora festivalu nebo jím pověřených osob, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a dodržovat právní předpisy ČR.

·       Při vstupu do areálu festivalu podstoupit bezpečnostní prohlídku, která je prováděna bezpečnostní službou a to i při použití technických prostředků. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů. Při odmítnutí bezpečnostní prohlídky nebude účastník vpuštěn do areálu festivalu a vstupné se nevrací

·       Prokázat se při vstupu do areálu identifikačním náramkem (dále jen IN) obdrženým při zakoupení vstupenky

·       Nosit IN pevně nasazený a nepoškozený na zápěstí po celou dobu pobytu v areálu festivalu a na požádání organizátora festivalu nebo bezpečnostní služby mu IN předložit ke kontrole. V případě, že účastník při kontrole nebude vlastníkem IN, bude si muset IN zakoupit nebo neprodleně opustit areál festivalu. Po sundání IN ze zápěstí pozbývá IN platnosti. Dodatečnými úpravami se stává IN neplatnou. IN je cenina, její padělání a pozměňování je zakázáno a považováno za trestný čin.

·       Vstupenky, pásky/náramky nelze vrátit. Vstupné se nevrací ani v případě zrušení či přerušení festivalu z důvodu vyšší moci (přírodní katastrofa, úřední rozhodnutí,..)

·       Udržovat čistotu a pořádek, vyvarovat se jakémukoliv konání, které ohrožuje zdraví nebo majetek účastníků a účinkujících, dodržovat obecné zásady slušného chování.

Účastník odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí na zařízení areálu festivalu nebo na majetku ostatních návštěvníků (náhrada škody bude vymáhána podle platných právních předpisů ČR).


·       Odkládat odpadky výhradně do nádob k tomuto určených.

·       Ohlásit organizátorovi zjištěnou závadu, která může způsobit poškození zdraví osob nebo majetku.

·       Při úrazu, či jiné mimořádné události v areálu festivalu uvědomit ihned organizátora festivalu prostřednictvím pověřené osoby.

·       Pohybovat se ve vlastním zájmu v prostorách areálu festivalu opatrně a vyvarovat se úrazu. Pohybovat se pouze v prostorách pro návštěvníky festivalu určených např. oplocením, vytyčením zábran apod. Jakékoliv narušení nebo nerespektování vymezených prostor je považováno za hrubé porušení Řádu festivalu.

·       Respektovat příkazové a informační tabule umístěné v areálu festivalu.

·       V případě vyhlášení evakuace areálu festivalu řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.

·       Dodržovat podmínky účasti na festivalu, dodržovat pokyny organizátora nebo osob jim pověřených a dodržovat právní předpisy ČR.

Každý účastník festivalu souhlasí s pořizováním fotografií, audio a video záznamů jeho osoby pro umělecké, zpravodajské, reklamní a propagační účely a to bez nároku na odměnu.


Organizátor festivalu je oprávněn měnit program festivalu v případě neočekávaných událostí (povětrnostní podmínky, zdraví účinkujících, nehody apod.) včetně předčasného ukončení celého festivalu.


Organizátor festivalu neodpovídá za škodu na majetku (včetně odcizení věcí, které nebyly organizátorem vzaty do úschovy v prostorách k tomu určených) či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů organizátorem a v přímé souvislosti s tímto porušením.


Návštěvní řád festivalu je vyvěšen u vstupního vchodu a také na vybraných místech areálu.

Pro poskytování první pomoci při úrazech a nevolnostech jsou v areálu festivalu umístěna viditelně označená místa první pomoci.

Spolupracujte s námi!

Propagujte vaše služby nebo výrobky. Využijte prostoru areálu festivalu k vaší propagaci.
mám zájem
|